Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Alle offertes van Solid People zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een offerte is vastgelegd.
 2. Solid People zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.
 3. Solid People behoudt zich het recht voor een opdracht éénzijdig te beëindigen. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het éénzijdig beëindigen.

Artikel 2: Werving & selectie

 1. Door de aanvaarding van een werving & selectieopdracht neemt Solid People een inspanningsverplichting op zich. De presentatie van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 2. Inlichtingen die door de opdrachtgever en de kandidaat aan Solid People zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard door Solid People.
 3. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Solid People is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Solid People en in strijd is met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Solid People is in dat geval beperkt tot maximaal de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen vergoeding.
 5. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Solid People voor het werven en selecteren van een kandidaat en de opdrachtgever met de geselecteerde kandidaat een arbeidsrelatie aangaat, wordt de opdrachtgever een werving & selectiehonorarium in rekening gebracht ter grootte van 20% van het bruto jaarsalaris van de betreffende kandidaat, inclusief vakantiegeld. Hierbij geldt een minimum honorarium van € 7.000,00. De hiervoor genoemde honoraria zijn exclusief BTW.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een kandidaat, die door tussenkomst van Solid People met de opdrachtgever in contact werd gebracht, buiten Solid People om, direct dan wel indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het vorenstaande is evenzeer van toepassing op organisaties die, dan wel door middel van een concernverband, dan wel anderszins aan de opdrachtgever gelieerd zijn. Voornoemde bepaling is ook van kracht gedurende een half jaar nadat door tussenkomst van Solid People het laatste contact tussen de opdrachtgever en de kandidaat heeft plaatsgehad. Voorts is het de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Solid People voorgestelde kandidaten aan derden bekend te maken. Bij overtreding van hetgeen hiervoor is vermeld is de opdrachtgever aan Solid People een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd van zes bruto maandsalarissen exclusief BTW per overtreding, onverminderd het recht van Solid People om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 3: Detachering

 1. De detachering van een medewerker (die een dienstverband heeft met Solid People) geschiedt voor de duur van de werkzaamheden. Deze duur wordt vooraf, in overleg met de opdrachtgever, ingeschat en vermeld in de met de opdrachtgever te sluiten detacheringovereenkomst.
 2. Het door de opdrachtgever in haar eigen dienst (over)nemen van een gedetacheerde medewerker van Solid People en het daarmee voortzetten van enige werkrelatie met de gedetacheerde medewerker in een arbeidsverhouding met de opdrachtgever van Solid People is, zonder bijkomende kosten, mogelijk na een detacheringtermijn van minimaal 1100 gewerkte en door Solid People aan de opdrachtgever gefactureerde uren.
 3. Solid People kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gedetacheerde medewerker besluit, om hem moverende redenen, de detachering eerder te beëindigen dan tussen de opdrachtgever en Solid People is overeengekomen.

Artikel 4: Facturatie

 1. Bij detachering door Solid People worden de facturen opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes, die de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat op de werkbriefjes het juiste aantal gewerkte uren staan inclusief eventuele overuren. Bij verschil tussen het door de medewerker bij Solid People ingeleverde werkbriefje en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Solid People ingeleverde werkbriefje als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
 2. De facturatie van de door de gedetacheerde medewerker gewerkte uren alsmede ook overige, uit de detachering voortkomende, kosten als bijvoorbeeld reiskosten vindt plaats volgens het in de detacheringovereenkomst vermelde uurtarief, exclusief BTW. Indien er werkzaamheden worden verricht buiten de normaal gebruikelijke kantooruren wordt voor deze uren een extra toeslag in rekening gebracht. Van maandag tot en met vrijdag 25%, op zaterdagen 50% en op zondagen en nationale- en/of christelijke feestdagen 100%.

Artikel 5: Betaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Solid People ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie.
 2. Uitsluitend betalingen aan Solid People werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan die medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een factuur van Solid People niet binnen de termijn genoemd onder punt 1 van dit artikel is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan, zonder ingebrekestelling, in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. De kopiefactuur van de door Solid People verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames over enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Solid People zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame berust bij de opdrachtgever. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Solid People is ingeroepen respectievelijk de vordering door Solid People ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 7. Bij nalatigheid in betaling door de opdrachtgever behoudt Solid People zich het recht voor een door Solid People gedetacheerde medewerker onmiddellijk terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige verdere aansprakelijkheid.

Artikel 6: Tariefswijziging

 1. Het staat Solid People vrij iedere verhoging van de loonkosten van een gedetacheerde medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten en verzekeringswetten en/of wijzigingen in de CAO, indien deze op de gedetacheerde medewerker van toepassing is, met ingang van het tijdstip van die verhoging door te voeren in haar tariefstelling.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De werkzaamheden van een door Solid People gedetacheerde medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
 2. Solid People draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Solid People gedetacheerde medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf. Evenmin is Solid People aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Solid People gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze door deze medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
 3. Indien er sprake is van detachering van een medewerker door Solid People naar één van haar opdrachtgevers wordt de opdrachtgever aangemerkt als werkgever van de medewerker in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. De opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden van de medewerker te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen. De opdrachtgever is jegens Solid People verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de medewerker zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van het vorenstaande niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende medewerker, nabestaanden van de medewerker of Solid People dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7A : 1638 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Solid People gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
 4. De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan ‘lijf, eerbaarheid en goed’, opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Solid People zich het recht voor om eventuele aanspraken ter zake aan het adres van Solid People te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zonodig in vrijwaring te roepen.

Artikel 8: Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
  Eventuele geschillen, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Solid Recruitment b.v. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close